Sri Guruji Gopalavilli Dasar’s visit

Guruji Gopalavilli Dasar of Chennai visited the Mani Mandapam on 17 June 2018.

Latest photos of the Mani Mandapam can be seen here